Podatki

Ulga termomodernizacyjna – lepszy standard energetyczny nieruchomości

13 lipca 2019 No Comments

Sezon letni to niewątpliwie okres remontów naszych posesji. Ocieplenia, kostki brukowe to ogromne koszty, jednak istotne oszczędności np. energetyczne na kolejne kilkudziesięciolecia. Od stycznia 2019 ustawodawca w roli działań ochrony środowiska wprowadził możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Zachęcamy do przeczytania artykułu.

Od roku 2019 podatnicy, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami mieszkalnego budynku jednorodzinnego, posiadają prawo skorzystania z ulgi podatkowej. Odliczenia dokonać można w pełnej kwocie wydatku, oznacza to, że odliczyć można od dochodów całość udokumentowanych wydatków przeznaczonych na termomodernizację,   jeśli działania te zostaną ukończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Wydatki wymienione są w Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r.

Ulgę termomodernizacyjną rozliczyć można w deklaracjach PIT:

  1. PIT – 36,
  2. PIT – 37,
  3. PIT – 36L,
  4. PIT – 28.

Zatem z ulgi może skorzystać, każdy z nas bez względu na rodzaj opodatkowania: skala podatkowa, podatek liniowy oraz ryczałt. Ulgę wykazać należy w załączniku PIT/O oraz w deklaracji podatkowej – poprzez wskazanie sumy odliczeń wykazanych na PIT/O.

Jeśli planujemy odliczyć ulgę, należy:

  • rozpocząć przedsięwzięcie termomodernizacyjne (udokumentowanie pierwszym wydatkiem),
  • kupować towary, produkty i usługi, których nabycie zgodnie z wykazem można odliczać od dochodu,
  • ukończyć przedsięwzięcie w ciągu trzech lat np. pierwszy wydatek lipiec 2019, zakończenie 31 grudnia 2022 r.
  • odliczać poniesione wydatki, osobno za każdy rok w deklaracji rocznej PIT.

Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna?

Ulga dotyczy wyłącznie właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych – czyli budynków wolno stojących albo budynków w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiących konstrukcyjnie samodzielną całość, w których dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Nie jest zakazane, by przeznaczenie budynku było inne niż cele mieszkaniowe. Jedynym warunkiem jest, by odliczenie dokonywano na realizację ulgi w budynku mieszkaniowym. W efekcie prowadzenie biura lub sklepu, magazynu w takim budynku nie pozbawia do korzystania z ulgi. Nie występuje również związek między amortyzacją lokalu a ulga podatkową – dopuszczalne jest, by nieruchomość stanowiła środek trwały lub była wykorzystywana w działalności gospodarczej.

Możliwe jest także wynajmowanie budynku innej osobie na cele mieszkaniowe (z ulgi korzysta wówczas właściciel ponoszący koszty, a nie najemca, który nie posiada tytułu własności do nieruchomości). Nie ma obawy, by z ulgi korzystać w zakresie wydatków ponoszonych na modernizację termiczną budynków przynależnych w gospodarstwach domowych, takich jak garaże, budynki gospodarcze, stodoły. Jeżeli jednak znajdują się one w jednej bryle z budynkiem mieszkalnym (pomieszczenie wydzielone) – to służą celom mieszkalnym i mogą być brane pod uwagę przy rozliczaniu ulgi.

Prawo odliczenia posiadają zarówno przedsiębiorcy będący właścicielami nieruchomości wykorzystywanych do celów mieszkalnych, a przede wszystkim podatnicy nie prowadzący firmy – w ich budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Podatnik VAT

W przypadku przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami VAT, wydatki rozliczane w ramach ulgi należy sumować w kwotach netto (VAT możliwy do odliczeniu nie może zostać rozliczony w deklaracji PIT w ramach ulgi). W przypadku pozostałych podatników – do ulgi przyjmuje się kwoty w wartości brutto.

Odliczać nie można wydatków finansowanych za podatnika przez inne podmioty czy też zaliczonych przez niego do kosztów podatkowych (np. ulga nie wystąpi u przedsiębiorcy, dla którego ocieplany budynek jest środkiem trwałym, z tytułu którego rozliczane są odpisy amortyzacyjne, a ocieplenie – zwiększy wartość odpisów amortyzacyjnych, w przypadku środka trwałego, dla którego odpisy amortyzacyjne nie są rozliczane – ulga przysługuje).

Kto nie skorzysta z ulgi?

Nie można zatem korzystać z ulgi w przypadku:

  • Usług remontowo – montażowych wykonywanych przez działalności nierejestrowane lub podatników korzystających ze zwolnienia z VAT do 200.000 zł rocznie,
  • Kupna w celu prowadzenia prac towarów używanych od osób niebędących podatnikami VAT.

Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Zatem zakup towarów używanych jest dopuszczalny w systemie marża od podatnika VAT rozliczającego tego rodzaju opodatkowanie.

Z ulgi nie może również skorzystać osoba, która ponosi wydatki na budynek nie będący jej własnością – a którym dysponuje w ramach praw zależnych – np. na podstawie umowy najmu, użyczenia, dzierżawy, leasingu.

Dochody niższe niż kwota ulgi?

Jeżeli dochody za dany rok były niższe od kwoty ulgi – należy wykazać ulgę w pełnej poniesionej wartości. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Są limity!

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł, bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych latach. Limit dotyczy nieruchomości podawanej ociepleniu czy remontowi termicznemu. Jeśli podatnik posiada wiele nieruchomości limit dla podatnika jest łączny – maksymalnie odliczy on 53.000 zł. Jeżeli małżonkowie posiadają nieruchomości objęte współwłasnością łączną – limit jest podwójny i dotyczy osobno każdego z małżonków.

Leave a Reply