Podatki

Ulga termomodernizacyjna – lepszy standard energetyczny nieruchomości

13 lipca 2019 1 lutego, 2021 No Comments

Sezon letni to niewątpliwie okres remontów naszych posesji. Ocieplenia, kostki brukowe to ogromne koszty, jednak istotne oszczędności np. energetyczne na kolejne kilkudziesięciolecia. Od stycznia 2019 ustawodawca w roli działań ochrony środowiska wprowadził możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Zachęcamy do przeczytania artykułu.

Od roku 2019 podatnicy, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami mieszkalnego budynku jednorodzinnego, posiadają prawo skorzystania z ulgi podatkowej. Odliczenia dokonać można w pełnej kwocie wydatku, oznacza to, że odliczyć można od dochodów całość udokumentowanych wydatków przeznaczonych na termomodernizację,   jeśli działania te zostaną ukończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Wydatki wymienione są w Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r.

Ulgę termomodernizacyjną rozliczyć można w deklaracjach PIT:

  1. PIT – 36,
  2. PIT – 37,
  3. PIT – 36L,
  4. PIT – 28.

Zatem z ulgi może skorzystać, każdy z nas bez względu na rodzaj opodatkowania: skala podatkowa, podatek liniowy oraz ryczałt. Ulgę wykazać należy w załączniku PIT/O oraz w deklaracji podatkowej – poprzez wskazanie sumy odliczeń wykazanych na PIT/O.

Jeśli planujemy odliczyć ulgę, należy:

  • rozpocząć przedsięwzięcie termomodernizacyjne (udokumentowanie pierwszym wydatkiem),
  • kupować towary, produkty i usługi, których nabycie zgodnie z wykazem można odliczać od dochodu,
  • ukończyć przedsięwzięcie w ciągu trzech lat np. pierwszy wydatek lipiec 2019, zakończenie 31 grudnia 2022 r.
  • odliczać poniesione wydatki, osobno za każdy rok w deklaracji rocznej PIT.

Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna?

Ulga dotyczy wyłącznie właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych – czyli budynków wolno stojących albo budynków w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiących konstrukcyjnie samodzielną całość, w których dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Nie jest zakazane, by przeznaczenie budynku było inne niż cele mieszkaniowe. Jedynym warunkiem jest, by odliczenie dokonywano na realizację ulgi w budynku mieszkaniowym. W efekcie prowadzenie biura lub sklepu, magazynu w takim budynku nie pozbawia do korzystania z ulgi. Nie występuje również związek między amortyzacją lokalu a ulga podatkową – dopuszczalne jest, by nieruchomość stanowiła środek trwały lub była wykorzystywana w działalności gospodarczej.

Możliwe jest także wynajmowanie budynku innej osobie na cele mieszkaniowe (z ulgi korzysta wówczas właściciel ponoszący koszty, a nie najemca, który nie posiada tytułu własności do nieruchomości). Nie ma obawy, by z ulgi korzystać w zakresie wydatków ponoszonych na modernizację termiczną budynków przynależnych w gospodarstwach domowych, takich jak garaże, budynki gospodarcze, stodoły. Jeżeli jednak znajdują się one w jednej bryle z budynkiem mieszkalnym (pomieszczenie wydzielone) – to służą celom mieszkalnym i mogą być brane pod uwagę przy rozliczaniu ulgi.

Prawo odliczenia posiadają zarówno przedsiębiorcy będący właścicielami nieruchomości wykorzystywanych do celów mieszkalnych, a przede wszystkim podatnicy nie prowadzący firmy – w ich budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Podatnik VAT

W przypadku przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami VAT, wydatki rozliczane w ramach ulgi należy sumować w kwotach netto (VAT możliwy do odliczeniu nie może zostać rozliczony w deklaracji PIT w ramach ulgi). W przypadku pozostałych podatników – do ulgi przyjmuje się kwoty w wartości brutto.

Odliczać nie można wydatków finansowanych za podatnika przez inne podmioty czy też zaliczonych przez niego do kosztów podatkowych (np. ulga nie wystąpi u przedsiębiorcy, dla którego ocieplany budynek jest środkiem trwałym, z tytułu którego rozliczane są odpisy amortyzacyjne, a ocieplenie – zwiększy wartość odpisów amortyzacyjnych, w przypadku środka trwałego, dla którego odpisy amortyzacyjne nie są rozliczane – ulga przysługuje).

Kto nie skorzysta z ulgi?

Nie można zatem korzystać z ulgi w przypadku:

  • Usług remontowo – montażowych wykonywanych przez działalności nierejestrowane lub podatników korzystających ze zwolnienia z VAT do 200.000 zł rocznie,
  • Kupna w celu prowadzenia prac towarów używanych od osób niebędących podatnikami VAT.

Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Zatem zakup towarów używanych jest dopuszczalny w systemie marża od podatnika VAT rozliczającego tego rodzaju opodatkowanie.

Z ulgi nie może również skorzystać osoba, która ponosi wydatki na budynek nie będący jej własnością – a którym dysponuje w ramach praw zależnych – np. na podstawie umowy najmu, użyczenia, dzierżawy, leasingu.

Dochody niższe niż kwota ulgi?

Jeżeli dochody za dany rok były niższe od kwoty ulgi – należy wykazać ulgę w pełnej poniesionej wartości. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Są limity!

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł, bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych latach. Limit dotyczy nieruchomości podawanej ociepleniu czy remontowi termicznemu. Jeśli podatnik posiada wiele nieruchomości limit dla podatnika jest łączny – maksymalnie odliczy on 53.000 zł. Jeżeli małżonkowie posiadają nieruchomości objęte współwłasnością łączną – limit jest podwójny i dotyczy osobno każdego z małżonków.