BankKsięgowośćPodatki

Split Payment, czyli Mechanizm Podzielonej Płatności

6 stycznia 2020 No Comments

Czym jest Mechanizm Podzielonej Płatności – Split Payment?

Jednym z elementów Wieloletniego Planu Finansowania Państwa zatwierdzonego 24 kwietnia 2019 roku jest wprowadzenie obowiązkowego Mechanizmu Podzielonej Płatności dla niektórych branż, uważanych za szczególnie wrażliwe na nadużycia związane z podatkiem VAT.

Mechanizm Podzielonej Płatności, którego celem jest uszczelnienie obowiązującego systemu podatkowego obowiązuje od 1 lipca 2018 roku polega na tym, iż do rachunku bankowego przedsiębiorcy dołączane jest dodatkowe konto przeznaczone do rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług (VAT). Dzięki temu organy podatkowe mogą nadzorować transfery środków z rachunków VAT i tym samym zmniejszać ryzyko nieuczciwych działań ze strony podatników. Wprowadzenie MPP ma zapewnić większą przejrzystość w dokonywanych rozliczeniach VAT oraz utrudnić transferowanie nieopodatkowanych przychodów za granicę.

Kiedy występuje obowiązek stosowania MPP?

Od 1 listopada 2019 r. obowiązkowy Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP) jest stosowany, gdy faktury za transakcje spełniają łącznie następujące warunki:

 • należność ogółem, która wynika z faktury (tj. wartość brutto całej faktury) przekracza 15 tys. zł,
 • choćby jedna pozycja na fakturze dotyczy towarów lub usług wrażliwych (określonych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT),
 • sprzedawca i nabywca są podatnikami VAT.

W szczególności obowiązkowy MPP dotyczy płatności za:

 • paliwa,
 • stal, wyroby stalowe,
 • złom, odpady,
 • metale szlachetne (np. złoto, srebro) i nieszlachetne (np. miedź),
 • folię stretch,
 • tablety, smartfony, konsole,
 • usługi budowlane,
 • części i akcesoria do pojazdów silnikowych,
 • węgiel i produkty węglowe,
 • maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części i akcesoria.

Obowiązkowy MPP dotyczy towarów i usług, głównie objętych do tej pory odwrotnym obciążeniem, czyli przeniesieniem obowiązku rozliczania VAT ze sprzedawcy na nabywcę. Dokładny wykaz towarów i usług, objętych obowiązkowy MPP, zawiera załącznik nr 15 do ustawy o VAT, który dostępny jest na stronie: https://www.podatki.gov.pl/media/5430/zalacznik-nr-15-ustawy-o-vat.pdf

Obowiązek stosowania MPP NIE zachodzi, gdy:

 • faktury sprzedaży towaru lub usługi objętej obowiązkowym MPP opiewają na kwotę niższą lub równą 15 tys. zł brutto,
 • faktury sprzedaży towarów lub usług mieszanych (towarów lub usług objętych i nieobjętych obowiązkowym MPP) o łącznej wartości niższej lub równej 15 tys. zł brutto,
 • rozliczenia występują w formie potrąceń, o których mowa w art. 498 KC,
 • uregulowanie należności wynikających z faktury, która dokumentuje transakcje występuje w ramach wykonania umowy o partnerstwie publiczno-prawnym.

Transakcje na kwotę poniżej 15 tys. zł brutto, które dotyczą towarów objętych obowiązkowym MPP (wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT), podlegają odpowiedzialności solidarnej nabywcy, stosowanej od pierwszej złotówki. Zastosowanie dobrowolnej zapłaty w MPP pozwala uwolnić się od tej odpowiedzialności.

Split Payment – zmiany obowiązujące od Nowego Roku

Od 1 stycznia 2020r. gdy kwota należności zostanie opłacona z pominięciem MPP, mimo zawarcia na fakturze adnotacji, że płatność powinna być dokonana w MPP, to nabywca towaru lub usługi nie będzie mógł jej zaliczyć w koszty podatkowe. Jeżeli za koszt uzyskania przychodu uznany został wydatek w części, w jakiej płatność została dokonana bez pośrednictwa rachunku VAT (np. zlecono przelew zwykły pomimo wskazania na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności”)”, w miesiącu, w którym to nastąpiło, należy zmniejszyć koszty uzyskania przychodów albo w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – zwiększyć przychody.

 

 

 

Leave a Reply