KsięgowośćPodatki

Paragon czy faktura? – „albo teraz albo nigdy”

23 lipca 2019 18 grudnia, 2020 No Comments

Nabywając towary lub usługi, można pobrać fakturę do wcześniej otrzymanego paragonu, zmieniając tym samym sposób ujęcia wydatku w kosztach firmowych lub w odliczeniu VAT. Od 1 września 2019 zasady te ulegną zmianie. Założeniem wspomnianej zmiany jest doprowadzenie do ewidencjonowania na kasie fiskalnej jedynie operacji na rzecz osób fizycznych nie posiadających działalności gospodarczej.

Nowe przepisy nie będą miały zastosowania w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy.

1 września 2019 – zmiany

Przedsiębiorcy dokonujący zakupów firmowych, czy też pracownicy w delegacjach pobierający paragony, mogli zwrócić się z późniejszą prośbą do sprzedawcy towaru / usługi o wydanie faktury do paragonu, dzięki czemu mogli „odzyskać” wydatek poprzez odliczenie od dochodu, ale również od podatku należnego. Zasady te ulegną zmianie. Ustawodawca silnie stara się by w przyzwoity sposób przedsiębiorca mógł generować swoje korzyści podatkowe,  wyznając zasadę „albo teraz albo nigdy”.

Większym wyzwaniem wobec planowanej zmiany regulacyjnej będą mieli przedsiębiorcy ewidencjonujący obroty na kasie fiskalnej. Dlaczego? Jeśli ustawodawca przyjmie regulację, będzie on musiał dokonać konfiguracji swojej kasy fiskalnej, tak aby umożliwić wpisanie na niej numeru NIP, który następnie pojawi się na paragonie. Tylko paragon z numerem NIP nabywcy będzie podstawą do wystawienia faktury VAT. Zatem przedsiębiorca nabywający towar / usługę, jeśli będzie chciał pobrać fakturę, będzie musiał poinformować o tym fakcie sprzedawcę w momencie fiskalizacji transakcji. Paragon bez numeru NIP nie będzie dawał możliwości wystawienia faktury.

A jeśli jest za późno…?

Fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej będzie można wystawić tylko i wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży będzie zawierał numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Ustawodawca nie odniósł się do prawa anulacji paragonu lub „zwrotu”. Zatem jeśli przedsiębiorca zapomni wspomnieć, że dokonuje nabycia towaru / usługi jako przedsiębiorca, a będzie potrzebował faktury, przy dobrej woli sprzedawcy, otrzyma anulację paragonu. Transakcja zostanie zafiskalizowana ponownie z pełnymi danymi.

Kasa fiskalna bez możliwości numeru NIP

Oczywiście, sprzedawca dokonujący ewidencji obrotu za pomocą kasy fiskalnej, jeśli pokusi się o zmianę techniczną w urządzeniu fiskalnym, na pewno przyniesie mu lepsze zaplecze dla dobrej obsługi klienta. Jeśli jednak wspomniana zmiana techniczna urządzenia nie będzie możliwa, przedsiębiorca dokonujący sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej będzie musiał od razu zapytać swoich klientów, lub to Ci będą musieli pamiętać, aby skutecznie przed nabiciem transakcji na kasie fiskalnej powiadomić, że zamiast paragonu proszą o fakturę. Ustawodawca nie odroczył możliwości wystawiania faktur między kontrahentami.

Są i kary!

Ustawodawca przewidział dwa rodzaje kar za wystawianie faktur do paragonów bez numeru NIP oraz za posługiwanie się takimi fakturami:

  1. w przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem nowych zasad, Urząd Skarbowy ustala  dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze,
  2. karze podlega nabywca – w przypadku ujęcia wydatku lub odliczenia podatku VAT od faktury dotyczącej sprzedaży potwierdzonej paragonem, który nie zawiera numeru, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku, Urząd Skarbowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.

Sankcji nie należy łączyć z dodatkowym zobowiązaniem podatkowym określonym w art. 112b i 112c ustawy o VAT, mówiącym o wadliwym zniekształceniu zobowiązania podatkowego, zatem sankcje mogą być nałożone równocześnie.