Podatki

Od 01.07.2019 nowy limit 2 mln PLN – podatek u źródła

30 czerwca 2019 3 lutego, 2021 No Comments

Polski przedsiębiorca, który nabywa usługi od kontrahentów posiadających siedzibę poza terytorium Polski musi pamiętać o konieczności zweryfikowania, czy jego transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu tak zwanym podatkiem u źródła, inaczej WHT – Whithholding Tax.

Od 01.07.2019 jeśli płatności na rzecz jednego kontrahenta, przekroczą kwotę 2 mln PLN w ciągu roku, osoba czy też firma dokonująca płatności powinna pobrać podatek u źródła od nadwyżki ponad kwotę 2 mln PLN w zastosowaniu stawki standardowej podatku. W takim przypadku nie będą miały zastosowania obniżona stawka podatku, zwolnienia oparte na umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Kogo dotyczy WHT?

Dotyczy to m.in. następujących przychodów:

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – CIT:

  1. przychody uzyskiwane przez nierezydentów w szczególności z tytułu: odsetek, praw autorskich i praw pokrewnych, opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej, sportowej, doradczej, księgowej, a także z tytułu niektórych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej,
  2. uzyskiwane zarówno przez rezydentów jak i nierezydentów, przychody z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, które mają siedzibę lub zarząd w Polsce.

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT: uzyskiwane przez nierezydentów dochody z żeglugi morskiej, żeglugi śródlądowej i transportu lotniczego, dywidendy i inne dochody z udziału w zyskach osób prawnych, odsetki, należności licencyjne, dochód z wykonywania wolnych zawodów, wynagrodzenie dyrektorów, dochód z działalności artystycznej lub sportowej, dochód z emerytury lub renty i innych podobnych świadczeń.

Płatności nieprzekraczające 2 mln zł rocznie

Jeżeli roczna łączna kwota płatności na rzecz jednego kontrahenta nie przekracza 2 mln zł, warunki wymagane do zastosowania zwolnienia lub stawki opartej na umowie pozostaną identyczne jak w 2018 r., pod warunkiem zachowania należyte staranności odpowiedniego udokumentowania transakcji.

Należyta staranność

Należyta staranność powinna zawierać:

  • certyfikat rezydencji podatkowej, oświadczenie podatnika o braku zwolnienia podatkowego dochodu uzyskanego w innym państwie,
  • weryfikację, czy kontrahent na rzecz, którego dokonywana jest płatności spełnia status rzeczywistego właściciela należności,
  • zarchiwizowane wszystkie dowody weryfikacji.

Poziom należytej staranności zależy przede wszystkim od wielkości i zakresu działalności płatnika. Ustawodawca wskazuje „przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnika”. Oznacza, to że, im większy obszar działalności podatnika, większe obroty i skala transakcji procedury powinny być bardziej  szczegółowe i kompletne.