Podatki

Mikrorachunek podatkowy

16 stycznia 2020 No Comments

Na czym polega istota mikrorachunku podatkowego?

Z dniem 1 stycznia 2020 roku do użytku zostało wprowadzone nowe narzędzie służące do regulowania zobowiązań podatkowych. Mikrorachunek podatkowy, bo o nim mowa, ma ułatwiać dokonywanie wpłat z tytułu podatku PIT,  CIT i VAT.

Mikrorachunek podatkowy jest rachunkiem bankowym, na który od 1 stycznia 2020 roku podatnik jest zobowiązany uiszczać wpłaty z tytułu PIT, CIT i VAT. Dla każdego podatnika i płatnika, posiadającego PESEL lub NIP został założony indywidualny rachunek podatkowy, na który mają wpływać wszystkie płatności podatkowe dokonane po 31 grudnia 2019, nawet te dotyczące zobowiązań podatkowych za lata ubiegłe.

W sytuacji, gdy podatnik nie posiada NIP-u i PESEL-u i oczekuje na decyzję o przyznaniu numeru identyfikacyjnego, powinien wpłacić należność na mikrorachunek podatkowy odpowiedniego urzędu skarbowego, którego numer można znaleźć w wykazie numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych na stronie ministerstwa. W takim przypadku w tytule przelewu należy podać numer dokumentu, tj. paszportu lub dowodu osobistego, w celu umożliwienia urzędowi dokonania  identyfikacji i poprawnego rozliczenia wpłaty.

W jaki sposób można pozyskać numer mikrorachunku podatkowego?

Numer mikrorachunku, tak jak każdy numer konta bankowego składa się z 26 cyfr.

Istnieją dwa sposoby umożliwiające sprawdzenie numeru mikrorachunku, na który podatnik zobowiązany jest dokonywać płatności podatków:

  • Wygenerowanie numeru na stronie podatki.gov.pl
  • Zgłoszenie się do dowolnego urzędu skarbowego.

W obu przypadkach, do uzyskania numeru mikrorachunku konieczne jest podanie numeru:

  • PESEL, gdy podatnik jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, niebędącą czynnym podatnikiem VAT
  • NIP, gdy podatnik prowadzi działalność gospodarczą lub jest podatnikiem VAT i składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne.

Czy zapłata podatku może być dokonana przez inną osobę niż podatnika do którego przypisany jest mikrorachunek?

Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej podatek może zostać zapłacony przez dowoloną osobę trzecią, lecz tylko w przypadku, gdy kwota płaconego podatku nie przekracza 1000zł.

Jeśli uiszczana kwota z tytułu podatku przekracza 1000zł musi zostać opłacona przez osobę, na której ciąży to zobowiązanie podatkowe lub członka jego najbliższej rodziny tj. małżonka, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.

Wpłata na mikrorachunek w przypadku zaległości podatkowej

W sytuacji wystąpienia zaległości podatkowej, podatnik w trakcie dokonywania przelewu może wskazać, jaki typ zobowiązania chce uregulować – PIT, CIT, VAT lub inne opłaty niebędące podatkami.

Jeżeli taki wybór nie zostanie dokonany lub we wskazanym podatku nie występują zaległości podatkowe, to wpłata będzie zaksięgowana na poczet zobowiązania o najwcześniejszym terminie wymagalności spośród wszystkich zaległości podatkowych.

Jeśli podczas dokonywania płatności zostanie wskazany typ zobowiązania podatkowego, to wpłata zostanie zaliczona na poczet zaległości o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym podatku.

Leave a Reply